17 VI 1959 Ukazują się „Wytyczne Episkopatu dla kościelnej działalności trzeźwościowej”

Wytyczne te są jedynym tego typu dokumentem na świecie. Wcześniej kierunek działalności trzeźwościowej Kościoła określał list pasterski Episkopatu Polski z 1947 roku.  "Kościelna Akcja Trzeźwości" stanowiła ogólne ramy duszpasterstwa trzeźwości w Polsce i wskazywała kierunek intensyfikacji działań w tym zakresie.

1. (…) Episkopat Polski (…) ujmuje w niniejsze ogólne ramy kościelną akcję nad wykorzenieniem pijaństwa i ugruntowaniem cnoty trzeźwości w kraju.

2. Kościelna Akcja Trzeźwości przyjmuje jako kierowniczą zasadę hasło uznawane zawsze przez wszystkich wybitnych działaczy na tym polu: Przez dobrowolną, całkowitą abstynencję wielu do trzeźwości stanowej i zawodowej wszystkich. Duszpasterze – będąc daleko od przesady w motywowaniu konieczności abstynencji względami moralnymi i zdrowotnymi oraz zachowując pełny szacunek wobec tych, którzy w sposób umiarkowany i godny używają czasami napojów alkoholowych – niechaj zdecydowanie zachęcają wiernych do składania dobrowolnej ofiary całkowitej abstynencji na pewien okres lub na całe życie, w nadprzyrodzonym duchu wynagrodzenia za grzechy pijaństwa z miłości ku bliźnim, nieszczęśliwym ofiarom nałogu pijaństwa i dla skuteczniejszego zaprotestowania przeciw powszechnej tyranii towarzyskiemu przymusowi picia, a także dla osobistego urobienia wewnętrznego. Do abstynencji niech zachęcają przede wszystkim dzieci i młodzież.

Wytyczne nawiązują do zaangażowania ks. Franciszka Blachnickiego na rzecz abstynenckiej formacji kapłańskiej:

3. Obecna chwila domaga się szczególnie zdecydowanej postawy kapłanów wobec problemu alkoholizmu i przykładu ich osobistej abstynencji. Dlatego Episkopat wyraża gorące życzenie pod adresem wszystkich kapłanów, tak diecezjalnych jak i zakonnych, aby wzięli sobie głęboko do serca sprawę wykorzenienia pijaństwa i aby sami w pierwszym rzędzie stanęli w szeregach abstynenckich.

Co znamienne dla działalności trzeźwości ks. F. Blachnickiego, w Wytycznych Centrala Krucjaty Wstrzemięźliwości miała być intsytucją pomocniczą i wykonawczą przy Delegacie Episkopatu ds. Trzeźwości:

5. Episkopat z zadowoleniem notuje fakt powstania w ostatnim czasie w Polsce w ramach realizacji Ślubów Jasnogórskich maryjnego, dynamicznego i skutecznego ruchu abstynenckiego pod nazwą Krucjata Wstrzemięźliwości, mobilizującego pod sztandarem Niepokalanej jednostki ofiarne do walki o Polskę trzeźwą i czystą, i wyraża życzenie aby ruch ten rozszerzał się jak najbardziej, zdobywając przekonanych wyznawców swej idei.

6. Całość katolickiej akcji trzeźwościowej w Polsce koordynuje Delegat Episkopatu dla Spraw Trzeźwości, obok którego działają:

a) Kolegium złożone z kilku znawców alkohologii i działaczy trzeźwościowych dla opracowywania potrzebnych wskazań bieżących;

b) Centrala Krucjaty Wstrzemięźliwości – jako instytucja pomocnicza i wykonawcza przy Delegacie Episkopatu dla Spraw Trzeźwości.- Centrala Krucjaty Wstrzemięźliwości, obok swej zasadniczej funkcji propagowania i organizowania Krucjaty w terenie, przygotowuje i rozprowadza pomoce duszpasterskie do walki z pijaństwem, redaguje dodatek przeciwalkoholowy Gościa Niedzielnego – "Niepokalana zwycięża" i organizuje kursy i zjazdy przeciwalkoholowe kapłanów.

Delegatem Episkopatu dla Spraw Trzeźwości został sufragan diecezji płockiej, biskup Piotr Dudziec. 7 VIII 1959 ks. F. Blachnicki zostaje mianowany członkiem wspomnianego Kolegium,  w skład którego wchodził też o. Benignus Sosnowski, kapucyn, inicjator ośrodka trzeźwości w Zakroczymiu.

W Wytycznych szczegółowych dokumentu mowa jest o założeniu w każdej diecezji Kurialnych Referatów Trzeźwości, którym zaleca się korzystanie z materiałów Centrali Krucjaty a także proponuje – za zgodą miejscowego Ordynariusza – przekształcenie w diecezjalny Ośrodek Krucjaty Wstrzemięźliwości.

Dalej usilnie zachęca się proboszczów i katechetów by przyjmować od dzieci przyrzeczenia abstynenckie przy okazji I Komunii Świętej, co może również mieć "formę przyjęcia dzieci do Dziecięcej Krucjaty, istniejącej w ramach Krucjaty Wstrzemięźliwości".

Dokument przetrwał do dziś w zaktualizowanej w 1971 r. formie.

16 I 1970 Ks. F. Blachnicki powołany na członka nowopowstałej Komisji Episkopatu ds. Trzeźwości. Nowy przewodniczący Komisji bp J. Mazur uzasadnił, że powołuje go , by mógł owocnie "pracować dla chwały Bożej i dobra Narodu". 

    Zapisz się do newslettera