Czym jest Dziecięca Krucjata Niepokalanej?

Dziecięcą Krucjatę Niepokalanej można ogólnie określić jako ruch maryjny o charakterze modlitewnym, wynagradzającym i abstynenckim. Opiera się na ewangelicznych wartościach, którymi są: modlitwa i ofiara. Właśnie te wartości Niepokalana, jako Matka Kościoła, przypomniała w swoich orędziach w wielu miejscach świata. W Dziecięcej Krucjacie obowiązek codziennej modlitwy spełniany jest głównie przez modlitwę różańcową, a codzienna ofiara, która jest formą pokuty, podejmowana jest w intencji nawrócenia grzeszników. Matka Boża, szczególnie w orędziu fatimskim, prosiła chrześcijan o codzienne odmawianie różańca świętego i składanie ofiar za grzeszników. Dzieci w Krucjacie zobowiązują się także do wstrzemięźliwości i skromności. Te dwie wartości są konkretną formą realizacji ofiary.

Wstrzemięźliwość w Dziecięcej Krucjacie oznacza powstrzymanie się od używania alkoholu, papierosów i innych środków oraz od takiego stylu życia, które niszczy zdrowie fizyczne, psychiczne i duchowe. Według nauki Kościoła Świętego, wszystkie dzieci i cała młodzież są zobowiązani do całkowitej abstynencji aż do osiągnięcia wieku dojrzałego. Skromność jest szerszym pojęciem czystości. Dotyczy ona postawy chrześcijanina, który całym sercem, duszą i ciałem powinien należeć do Boga. Mówiąc o sercu, mamy na myśli centrum i istotę życia duchowego. Według Pisma św., to czystość serca jest warunkiem pełnej przynależności do Boga, który pragnie wypełniać ludzkie serca swoją miłością. Pan Jezus powiedział, że „z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. Całe to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym” (Mk 7, 49).
 
Istotą przynależności do Krucjaty jest więc realizacja w codziennym życiu programu opartego na czterech podstawowych wartościach: MODLITWA RÓŻAŃCOWA, OFIARA, WSTRZEMIĘŹLIWOŚĆ I SKROMNOŚĆ. Zobowiązania, które dzieci podejmują w Krucjacie, mają na celu uchronienie ich od uzależnienia od alkoholu, nikotyny i innych szkodliwych środków oraz od zepsucia moralnego (wulgarne słownictwo, grzeszna moda, niemoralne gry, filmy i programy telewizyjne, styl bycia niegodny chrześcijanina, itp.). Ruch spełnia funkcję profilaktyczną względem zjawisk patologii życia społecznego. Celem Dziecięcej Krucjaty Niepokalanej jest również włączenie dzieci do apostolstwa, do którego zobowiązani są wszyscy ochrzczeni. Program Krucjaty jest aktualny na każde czasy i powinien przeniknąć wszystkie parafialne wspólnoty i zjednoczyć je na polu działalności abstynenckiej i maryjnej, a także zachęcić dzieci, które nie są zrzeszone, do pracy apostolskiej, zapewniając im odpowiednią formację.
 
Metody pracy w Krucjacie zakładają włączenie do współpracy rodziców, aby odpowiedzialnie pomagali swoim dzieciom w spełnianiu podjętych zobowiązań. Każdy ochrzczony człowiek, od momentu używania rozumu, musi nieustannie podejmować wysiłek, aby nie popełniać grzechów ciężkich. Troska chrześcijanina powinna być skierowana na zachowanie czystości
serca, aby mógł nastąpić wzrost w łasce Bożej do pełni człowieczeństwa, na wzór Jezusa Chrystusa. W tym pomaga Dziecięca Krucjata Niepokalanej, do której może należeć każde ochrzczone dziecko, które zaczęło używać rozumu. Dzieci przed przyjęciem Pierwszej Komunii świętej realizują swoje zobowiązania z pomocą rodziców lub opiekunów.
 
Samodzielną decyzję realizowania programu Krucjaty może podjąć dziecko, które przygotowuje się do Pierwszej Komunii Świętej i zadeklarowało chęć włączenia się do ruchu. Wstępowanie do Krucjaty odbywa się przez ceremoniał nałożenia Cudownego Medalika. Od tego momentu wypełnia się zobowiązania czterech wartości krucjatowych i rozpoczyna pięciomiesięczny okres kandydacki. Duszpasterze informują rodziców o decyzji ich dziecka i proszą o służenie pomocą, aby wytrwało ono w podjętej decyzji. W okresie kandydatury praktykuje się nabożeństwo Pięciu Pierwszych Sobót Miesiąca, według zasad podanych przez Niepokalaną siostrze Łucji, będącej świadkiem objawień fatimskich. Po ich odprawieniu, w parafii może nastąpić uroczyste włączenie do szeregów Dziecięcej Krucjaty Niepokalanej. W ciągu roku szkolnego w parafiach powinna mieć miejsce formacja w grupach. Raz w roku odbywa się uroczyste odnowienie postanowienia. Może temu towarzyszyć wręczenie oznak.
 
W latach 1957 – 1960, kiedy to Dziecięca Krucjata Niepokalanej, Królowej Polski istniała w ramach Krucjaty Wstrzemięźliwości, przewidywało się zachęcanie dzieci do włączania się do tego ruchu przez przeprowadzenie katechez przed Pierwszą Komunią św., w ramach zwykłej katechezy. Obecnie w tej kwestii nic się nie zmieniło. Tematami katechez są między innymi cztery wartości chrześcijańskie: modlitwa, ofiara, wstrzemięźliwość i skromność oraz poświęcenie się (oddanie) Niepokalanej. Katechezy głoszone są całej grupie – klasie. Dla jednych jest to przygotowanie do obowiązkowych postanowień (przyrzeczeń) abstynenckich, dla drugich jest to pomoc w podjęciu decyzji przynależenia do Krucjaty. Jeśli w parafii dzieci tworzą tylko Dziecięcą Krucjatę, wtedy praca formacyjna odbywa się poprzez cotygodniowe spotkania. Jeżeli dzieci realizują program Krucjaty w ramach jakiegoś innego ruchu, wówczas raz w miesiącu należy zorganizować spotkanie krucjatowe, którego stałym punktem powinna być modlitwa różańcowa i konferencja przypominająca postanowienia. Spotkania prowadzą parafialni opiekunowie danych grup, na podstawie materiałów Dziecięcej Krucjaty Niepokalanej. Gdy w parafii istnieje tylko Dziecięca Krucjata, wówczas spotkania cotygodniowe mogą prowadzić opiekunowie, którzy przeszli szkolenia organizowane dla animatorów Dziecięcej Krucjaty Niepokalanej. Dzieciom wskazuje się konkretne sposoby pracy nad sobą, metody apostolstwa w środowisku rodzinnym, rówieśniczym, podaje się też wzory do naśladowania, zwracając szczególną uwagę na przykład Dzieci Fatimskich.
 
Ważną rolę w wypełnianiu postanowień krucjatowych przez dzieci spełniają osoby dorosłe. Mogą one włączyć się w to dzieło poprzez realizację tych samych postanowień, które wypełniają dzieci.
W Krucjacie proponuje się metody pracy nad sobą, które pomagają w wypełnieniu codziennych zobowiązań, przez prowadzenie tak zwanej Karty Miłości lub tzw. Wieńca z Róż. Rolę formacyjną spełnia również miesięcznik „Promyk Jutrzenki”, który powstał właśnie w tym celu. Od 1992 roku szerzy wśród dzieci ideę Krucjaty Niepokalanej, zachęcając do realizacji podstawowych
wartości chrześcijańskich i ukazując macierzyńską miłość Niepokalanego Serca Maryi. Dla najmłodszych dzieci wydawany jest w tym samym celu „Promyczek Jutrzenki”. Dziecięca Krucjata Niepokalanej dąży do tego, aby cały świat należał do Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny. Wówczas nastąpi zapowiedziany przez Niepokalaną triumf Jej Serca, czyli
nastąpi królowanie Jezusa w sercach ludzi, między którymi panować będą relacje oparte na prawie Bożym.
 
 
o. Oskar Puszkiewicz OFM

 

    Zapisz się do newslettera