Dziecięca krucjata

Czym jest Dziecięca Krucjata Niepokalanej?

Dziecięcą Krucjatę Niepokalanej można ogólnie określić jako ruch maryjny o charakterze modlitewnym, wynagradzającym i abstynenckim. Opiera się na ewangelicznych wartościach, którymi są: modlitwa i ofiara. Właśnie te wartości Niepokalana, jako Matka Kościoła, przypomniała w swoich orędziach w wielu miejscach świata. W Dziecięcej Krucjacie obowiązek codziennej modlitwy spełniany jest głównie przez modlitwę różańcową, a codzienna ofiara, która jest formą pokuty, podejmowana jest w intencji nawrócenia grzeszników. Matka Boża, szczególnie w orędziu fatimskim, prosiła chrześcijan o codzienne odmawianie różańca świętego i składanie ofiar za grzeszników. Dzieci w Krucjacie zobowiązują się także do wstrzemięźliwości i skromności. Te dwie wartości są konkretną formą realizacji ofiary.

Wstrzemięźliwość w Dziecięcej Krucjacie oznacza powstrzymanie się od używania alkoholu, papierosów i innych środków oraz od takiego stylu życia, które niszczy zdrowie fizyczne, psychiczne i duchowe. Według nauki Kościoła Świętego, wszystkie dzieci i cała młodzież są zobowiązani do całkowitej abstynencji aż do osiągnięcia wieku dojrzałego. Skromność jest szerszym pojęciem czystości. Dotyczy ona postawy chrześcijanina, który całym sercem, duszą i ciałem powinien należeć do Boga. Mówiąc o sercu, mamy na myśli centrum i istotę życia duchowego. Według Pisma św., to czystość serca jest warunkiem pełnej przynależności do Boga, który pragnie wypełniać ludzkie serca swoją miłością. Pan Jezus powiedział, że „z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. Całe to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym” (Mk 7, 49).

Istotą przynależności do Krucjaty jest więc realizacja w codziennym życiu programu opartego na czterech podstawowych wartościach: MODLITWA RÓŻAŃCOWA, OFIARA, WSTRZEMIĘŹLIWOŚĆ I SKROMNOŚĆ. Zobowiązania, które dzieci podejmują w Krucjacie, mają na celu uchronienie ich od uzależnienia od alkoholu, nikotyny i innych szkodliwych środków oraz od zepsucia moralnego (wulgarne słownictwo, grzeszna moda, niemoralne gry, filmy i programy telewizyjne, styl bycia niegodny chrześcijanina, itp.). Ruch spełnia funkcję profilaktyczną względem zjawisk patologii życia społecznego. Celem Dziecięcej Krucjaty Niepokalanej jest również włączenie dzieci do apostolstwa, do którego zobowiązani są wszyscy ochrzczeni. Program Krucjaty jest aktualny na każde czasy i powinien przeniknąć wszystkie parafialne wspólnoty i zjednoczyć je na polu działalności abstynenckiej i maryjnej, a także zachęcić dzieci, które nie są zrzeszone, do pracy apostolskiej, zapewniając im odpowiednią formację.

Metody pracy w Krucjacie zakładają włączenie do współpracy rodziców, aby odpowiedzialnie pomagali swoim dzieciom w spełnianiu podjętych zobowiązań. Każdy ochrzczony człowiek, od momentu używania rozumu, musi nieustannie podejmować wysiłek, aby nie popełniać grzechów ciężkich. Troska chrześcijanina powinna być skierowana na zachowanie czystościserca, aby mógł nastąpić wzrost w łasce Bożej do pełni człowieczeństwa, na wzór Jezusa Chrystusa. W tym pomaga Dziecięca Krucjata Niepokalanej, do której może należeć każde ochrzczone dziecko, które zaczęło używać rozumu. Dzieci przed przyjęciem Pierwszej Komunii świętej realizują swoje zobowiązania z pomocą rodziców lub opiekunów.

Samodzielną decyzję realizowania programu Krucjaty może podjąć dziecko, które przygotowuje się do Pierwszej Komunii Świętej i zadeklarowało chęć włączenia się do ruchu. Wstępowanie do Krucjaty odbywa się przez ceremoniał nałożenia Cudownego Medalika. Od tego momentu wypełnia się zobowiązania czterech wartości krucjatowych i rozpoczyna pięciomiesięczny okres kandydacki. Duszpasterze informują rodziców o decyzji ich dziecka i proszą o służenie pomocą, aby wytrwało ono w podjętej decyzji. W okresie kandydatury praktykuje się nabożeństwo Pięciu Pierwszych Sobót Miesiąca, według zasad podanych przez Niepokalaną siostrze Łucji, będącej świadkiem objawień fatimskich. Po ich odprawieniu, w parafii może nastąpić uroczyste włączenie do szeregów Dziecięcej Krucjaty Niepokalanej. W ciągu roku szkolnego w parafiach powinna mieć miejsce formacja w grupach. Raz w roku odbywa się uroczyste odnowienie postanowienia. Może temu towarzyszyć wręczenie oznak. 

W latach 1957 – 1960, kiedy to Dziecięca Krucjata Niepokalanej, Królowej Polski istniała w ramach Krucjaty Wstrzemięźliwości, przewidywało się zachęcanie dzieci do włączania się do tego ruchu przez przeprowadzenie katechez przed Pierwszą Komunią św., w ramach zwykłej katechezy. Obecnie w tej kwestii nic się nie zmieniło. Tematami katechez są między innymi cztery wartości chrześcijańskie: modlitwa, ofiara, wstrzemięźliwość i skromność oraz poświęcenie się (oddanie) Niepokalanej. Katechezy głoszone są całej grupie – klasie. Dla jednych jest to przygotowanie do obowiązkowych postanowień (przyrzeczeń) abstynenckich, dla drugich jest to pomoc w podjęciu decyzji przynależenia do Krucjaty. Jeśli w parafii dzieci tworzą tylko Dziecięcą Krucjatę, wtedy praca formacyjna odbywa się poprzez cotygodniowe spotkania. Jeżeli dzieci realizują program Krucjaty w ramach jakiegoś innego ruchu, wówczas raz w miesiącu należy zorganizować spotkanie krucjatowe, którego stałym punktem powinna być modlitwa różańcowa i konferencja przypominająca postanowienia. Spotkania prowadzą parafialni opiekunowie danych grup, na podstawie materiałów Dziecięcej Krucjaty Niepokalanej. Gdy w parafii istnieje tylko Dziecięca Krucjata, wówczas spotkania cotygodniowe mogą prowadzić opiekunowie, którzy przeszli szkolenia organizowane dla animatorów Dziecięcej Krucjaty Niepokalanej. Dzieciom wskazuje się konkretne sposoby pracy nad sobą, metody apostolstwa w środowisku rodzinnym, rówieśniczym, podaje się też wzory do naśladowania, zwracając szczególną uwagę na przykład Dzieci Fatimskich. 

Ważną rolę w wypełnianiu postanowień krucjatowych przez dzieci spełniają osoby dorosłe. Mogą one włączyć się w to dzieło poprzez realizację tych samych postanowień, które wypełniają dzieci.W Krucjacie proponuje się metody pracy nad sobą, które pomagają w wypełnieniu codziennych zobowiązań, przez prowadzenie tak zwanej Karty Miłości lub tzw. Wieńca z Róż. Rolę formacyjną spełnia również miesięcznik „Promyk Jutrzenki”, który powstał właśnie w tym celu. Od 1992 roku szerzy wśród dzieci ideę Krucjaty Niepokalanej, zachęcając do realizacji podstawowychwartości chrześcijańskich i ukazując macierzyńską miłość Niepokalanego Serca Maryi. Dla najmłodszych dzieci wydawany jest w tym samym celu „Promyczek Jutrzenki”. Dziecięca Krucjata Niepokalanej dąży do tego, aby cały świat należał do Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny. Wówczas nastąpi zapowiedziany przez Niepokalaną triumf Jej Serca, czylinastąpi królowanie Jezusa w sercach ludzi, między którymi panować będą relacje oparte na prawie Bożym.

Deklaracja do pobrania

Ceremoniał

Ceremoniał uroczystego poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Maryi i włączenie dzieci do Dziecięcej Krucjaty Niepokalanej jako kandydatów, złożenie przyrzeczeń lub ich odnowienie.

Uwagi wstępne

1. Uwaga! W Dziecięcej Krucjacie słowa „postanowienie” i „przyrzeczenie” mają tę samą moc znaczeniową.

2. Do uroczystości złożenia przyrzeczeń Krucjaty można dzieci przygotować na różne sposoby: poprzez katechezę, rekolekcje lub triduum. To przygotowanie może być włączone w katechezę dla dzieci pierwszokomunijnych, gdyż tematycznie jest ono zgodne z ogólnym programem katechizacji.

3. Uroczystość należy urządzić w ramach ogólnoparafialnego nabożeństwa dla dzieci, najlepiej połączonego z Eucharystią. Najodpowiedniejszym sposobem włączenia dzieci do Dziecięcej Krucjaty jest okres Pierwszej Komunii św. Można to zrobić w tym samym czasie, gdy wszystkie dzieci pierwszokomunijne składają obowiązkowe w Kościele katolickim zobowiązania abstynenckie. Odpowiednim okresem jest więc tzw. „tydzień biały”. Można też urządzić włączenie dzieci do Dziecięcej Krucjaty w pierwszą sobotę miesiąca. Będzie to zarazem rozpoczęcie dla dzieci okresu kandydackiego, w czasie którego trzeba odprawić indywidualnie lub grupowo nabożeństwo Pięciu Pierwszych Sobót Miesiąca.

4. Uroczystość złożenia pierwszych przyrzeczeń lub odnowienie, można urządzić na zakończenie wielkopostnych rekolekcji szkolnych lub przy odnowieniu w parafiach Ślubów Jasnogórskich w dniu 3 Maja, albo z okazji ważniejszych świąt Maryjnych.

Dzieci składające przyrzeczenia po raz pierwszy otrzymują Cudowne Medaliki.

Natomiast dzieci, którym skończył się okres kandydacki (odprawiły Pięć Pierwszych Sobót Miesiąca) otrzymują odznakę I stopnia. Na przykład dzieci pierwszokomunijne zostały włączone do Dziecięcej Krucjaty w maju, to po odprawieniu Pięciu Pierwszych Sobót Miesiąca mogą złożyć przyrzeczenia członkowskie i otrzymać odznakę I stopnia. Najczęściej praktykuje się to w uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP 8 grudnia.

Raz w roku urządza się odnowienie przyrzeczeń dla dzieci, które w poprzednich latach składały przyrzeczenia. Przy każdym odnawianiu przyrzeczeń dzieci otrzymują odznakę odpowiedniego stopnia. Są cztery stopnie odznak. Podczas przyrzeczenia po okresie kandydackim, dzieci powinny mieć uszyte stroje krucjatowe.

5. Przyjęcia przyrzeczeń może dokonać każdy kapłan w parafii.

6. Na uroczystość przyrzeczeń Dziecięcej Krucjaty, należy przygotować na tacce Cudowne Medaliki z tasiemką i odznaki Dziecięcej Krucjaty.

PRZEBIEG UROCZYSTOŚCI

1. Wezwania Ducha Świętego

Wszyscy śpiewają hymn: Przybądź Duchu Stworzycielu…

K.: Ześlij Ducha Twego, a powstanie życie.

W.: I odnowisz oblicze ziemi.

K.: Módlmy się: Boże, któryś pouczył serca wiernych światłem Ducha Świętego, daj nam w Tymże Duchu poznać co jest prawe i Jego pociechą zawsze się radować. Przez Chrystusa Pana naszego.

W.: Amen.

2. Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych

By w sposób pełny i świadomy, poprzez poświęcenie się Niepokalanemu Sercu Maryi, szerzyć królestwo Chrystusowe, odnówmy nasze przyrzeczenia chrzcielne:

K.: Pytam każdego z Was.

Czy wyrzekasz się grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych?

W.: Wyrzekam się.

K.: Czy wyrzekasz się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby cię grzech nie opanował?

W.: Wyrzekam się.

K.: Czy wyrzekasz się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu?

W.: Wyrzekam się.

K.: Czy wierzysz w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi?

W.: Wierzę.

K.: Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca?

W.: Wierzę.

K.: Czy wierzysz w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, obcowanie Świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne?

W.: Wierzę.

K.: Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.

W.: Amen.

3. Przyrzeczenie

Kapłan: Drogie Dzieci! Powzięłyście chwalebny zamiar wstąpienia w szeregi Dziecięcej Krucjaty Niepokalanej, aby na wzór dzieci fatimskich służyć Niepokalanej, poświęcić się Jej Sercu, odmawiając często różaniec i podejmując ofiary w intencji nawrócenia grzeszników. W sposób szczególny chcecie poprzez należenie do Dziecięcej Krucjaty wynagradzać Najświętszym Sercom Jezusa i Maryi grzechy pijaństwa i grzechy przeciwko czystości.
Poświęćcie się całkowicie Sercu Niepokalanej Matki, aby do Niej należeć, gdyż Jej Serce będzie dla was schronieniem i drogą.

Dzieci odmawiają przyrzeczenie – modlitwę Dziecięcej Krucjaty Niepokalanej:

O Niepokalana, Królowo i moja Matko! Przyrzekam uczynić wszystko, co leży w mojej mocy, aby moja Ojczyzna i cały świat były rzeczywistym Królestwem Twojego Syna i aby nikt nie sprzeciwiał się Jego woli i nie obrażał Go grzechami. Dlatego poświęcam się i oddaję Tobie. Proszę Cię, abyś odtąd uważała mnie za swoją własność i narzędzie.

Matko Najświętsza, chcąc ucieszyć Twe Serce, z Twoją pomocą pragnę:

– odmawiać codziennie przynajmniej jedną dziesiątkę różańca,

– podjąć codziennie jakąś ofiarę za grzeszników,

– ze wszystkich swoich sił dbać o czystość serca,

– nie używać alkoholu, papierosów i innych środków, które zniewalają i poniżają człowieka,

– swoim przykładem zachęcać innych do wstrzemięźliwości i skromności.

Pragnę również, w miarę moich możliwości, w każdą pierwszą sobotę miesiąca wziąć udział we Mszy świętej i przystąpić do Komunii świętej, by wynagradzać zniewagi wyrządzone Twemu Niepokalanemu Sercu.

Ponadto pragnę obecnie i w przyszłości należeć do jakiejś wspólnoty, która pod opieką Kościoła będzie szerzyć cześć Niepokalanej. Matko Najświętsza, przyjmij te moje postanowienia i dopomóż mi zawsze prowadzić piękne i czyste życie Dziecka Bożego. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

4. Poświęcenie Cudownych Medalików i odznak Dziecięcej Krucjaty

K.: Wspomożenie nasze w imieniu Pana.

W.: Który stworzył niebo i ziemię.

K.: Pan z wami.

W.: I z duchem twoim.

K.: Módlmy się.

Wszechmogący i miłosierny Boże, pobłogosław medaliki, których wzór objawiła nam Twoja pokorna służebnica – Niepokalana, i spraw, abyśmy przez pobożne noszenie Cudownego Medalika doświadczali macierzyńskiej opieki Serca Matki Bożej i miłosierdzia Serca Twego Syna, który z Tobą żyje i króluje, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen

5. Nakładanie medalików i przypinanie odznak.

Kapłan: Przyjmiecie za chwilę Cudowny Medalik (odznakę Dziecięcej Krucjaty Niepokalanej). Niechaj Niepokalana zachowa w was tę dobrą wolę. Jesteście Jej dziećmi, Ona chroni każdego, kto poświęca się Jej Niepokalanemu Sercu i prowadzi do Serca Swego Syna, w którym są wszelkie skarby dla nas ukryte od założenia świata.

W czasie czynności nakładania Medalików lub przypinania śpiewa się maryjne pieśni. Kapłan podaje każdemu dziecku medalik lub odznakę do pocałowania, mówiąc:

Przyjmij ten medalik (odznakę). Niech Królowa Świata prowadzi cię do zwycięstwa.

Przyjmujący odpowiada: Amen!

6. Błogosławieństwo kapłańskie

K.: A teraz rozpocznijcie wierną i gorliwą służbę jako rycerze Krucjaty Niepokalanej. Do tej służby niech Niepokalana wyjedna Wam błogosławieństwo Boga Wszechmogącego.

Dzieci śpiewają Hymn Dziecięcej Krucjaty.

K.: Na wierną służbę i mężną walkę z mocami ciemności, pod przewodnictwem Niepokalanej – niech was błogosławi Bóg Wszechmogący Ojciec i Syn i Duch Święty.

Amen.

Pieśń lub hymn Maryjny.

Uczestnicy rekolekcji oazowych znajdą w swojej „teczce roku” płytę prezentującą Dziecięcą Krucjatę Niepokalanej. A na niej opis podstawowych założeń, prezentacje multimedialne, materiały katechetyczne i materiały do nabożeństw. Zachęcamy do obejrzenia jednej z prezentacji na Youtube.

Dziecięca Krucjata jest przeznaczona dla uczniów szkoły podstawowej. Polecamy do wykorzystania na Oazach Dzieci Bożych i Oazach Rodzin oraz w ciągu roku w rodzinach, wspólnotach parafialnych i na katechezie.

    Nasza strona korzysta z plików cookies. Czytaj więcej
    Akceptuj