Niepokalane Serce Maryi schronieniem

Pieśń na wystawienie Najświętszego Sakramentu: Witam Cię, witam

Boże mój, wierzę w Ciebie, uwielbiam Cię, ufam Tobie, miłuję Ciebie! Proszę, abyś przebaczył tym, którzy w Ciebie nie wierzą. Ciebie nie uwielbiają, nie ufają Tobie i Ciebie nie miłują”.Przenajświętsza Trójco, Ojcze, Synu i Duchu Święty, uwielbiam Cię ze czcią najgłębszą i ofiaruję Ci najdroższe Ciało, Krew, Duszę i Bóstwo Pana naszego Jezusa Chrystusa, obecnego na wszystkich ołtarzach świata, na przebłaganie za grzechy, które Go obrażają. Przez nieskończone zasługi Najświętszego Serca Jezusowego, i przez wstawiennictwo Niepokalanego Serca Maryi proszę Cię o nawrócenie biednych grzeszników. (modlitwa Anioła – Fatima)

Pieśń: Jezu w Hostii utajony

Panie Jezu, obecny w Najświętszym Sakramencie, wdzięcznym sercem razem z całym Kościołem kontemplujemy dar Twej miłości.

Pozdrawiamy Cię Maryjo, Służebnico Pańska, która zawsze jesteś zjednoczona z odkupieńczym dziełem Twojego Syna! Przyjmij mnie Matko Boga o Sercu tkliwym i zatroskanym o każdego człowieka. Schroń mnie w swym Niepokalanemu Sercu, abym doświadczał w Nim obecności Trójcy Przenajświętszej. Matko dziewicza, która najlepiej znasz Boskie Serce Twojego Syna, zbliżaj mnie do Niego. Bądź przy mnie! Ty nigdy nie odmawiasz swego macierzyńskiego wstawiennictwa. Zawsze byłaś pomocą w radosnym i odważnym podejmowaniu życiowych decyzji i prób, codziennych krzyży, wszelkich obowiązków chrześcijańskich. Twe Serce – to źródło łaski. Jesteś drogowskazem, jaśniejącą „gwiazdą”, która nieustannie prowadzi ku Jezusowi. Twoim dziełem jest Dziecięca Krucjata Niepokalanej. Powierzamy Twojemu Sercu to dzieło, aby było narzędziem w Twoich matczynych rękach.

Pieśń: Weź w swą opiekę nasz Kościół święty

ROZWAŻANIE

13 października 1917 roku skończyły się objawienia w Fatimie. Po ośmiu latach, gdy Łucja przebywała już w klasztorze, Matka Boża wraz z Dzieciątkiem Jezus objawili się jej i wyjaśnili, jak praktykować zapowiedziane w Fatimie nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi. Najpierw trzeba postanowić, że przez pięć pierwszych sobót miesiąca, kolejno następujących po sobie, będzie się spełniać cztery warunki, którymi są:

1. Przystąpienie do spowiedzi św. przed lub w pierwszą sobotę miesiąca, z pragnieniem w sercu, aby była ona wynagrodzeniem za zniewagi wyrządzone Matce Najświętszej. Dzieci, które nie przystępują jeszcze do spowiedzi, czynią to przez akt żalu i proszą Pana Jezusa o przebaczenie grzechów.

2. Przyjęcie Komunii św. w pierwszą sobotę miesiąca, w duchu wynagrodzenia za obrażanie Matki Najświętszej. Dzieci będące przed Pierwszą Komunią, czynią to przez pragnienie przyjęcia Pana Jezusa do swego serca.

3. Odmówienie w pierwszą sobotę miesiąca jednej części Różańca św. (5 tajemnic).

4. Rozmyślanie przez około piętnaście minut o Matce Najświętszej, posługując się tajemnicami różańcowymi, czyli myślenie o Zwiastowaniu, o Nawiedzeniu, itd.

Pan Jezus wyjaśnił siostrze Łucji, dlaczego mamy wynagradzać Niepokalanemu Sercu przez pięć pierwszych sobót miesiąca. Otóż jest pięć obelżywych zniewag, które straszliwie ranią Serce Maryi. Siostra Łucja widziała, jak czarne kolce korony cierniowej wbijają się w Niepokalane Serce. Pan Jezus powiedział, że najbardziej ranione jest Serce Maryi przez to, że ludzie nie uznają tajemnicy Niepokalanego Poczęcia, że żartują i nie wierzą w nieustanne Dziewictwo Niepokalanej Matki, że nie uznają Jej za Matkę Boga i Matkę ludzi. Czwarte znieważanie oznacza szerzenie się obojętności, a nawet nienawiści w rodzinach i w świecie wobec Maryi, a piątą zniewagę czyni się, gdy nie szanuje się wizerunków Matki Najświętszej – obrazów i rzeźb, a także zniekształca się Jej wizerunki.

Pan Jezus, który jest Bogiem, a przez Maryję stał się człowiekiem, doświadczał jako Bóg i człowiek wielkiej i czystej miłości matczynego Serca Niepokalanej. Przez to nabożeństwo Pan Jezus pragnie, abyśmy zadośćuczynili Sercu Maryi wszystkie wyrządzone przez ludzi zniewagi, abyśmy jak kochające dzieci, pocieszyli zasmuconą Matkę i przytulili się do Jej Serca.

Dzieci należące do Dziecięcej Krucjaty Niepokalanej wyrażają pragnienie, aby w sposób szczególny czcić Niepokalane Serce Maryi. W modlitwie wypowiadają to tak: „Pragnę również, w miarę moich możliwości, w każdą pierwszą sobotę miesiąca wziąć udział we Mszy świętej i przystąpić do Komunii świętej, by wynagradzać zniewagi wyrządzone Twemu Niepokalanemu Sercu.”

Pieśń: Zawitaj, Królowo różańca świętego

Rozważanie jednej części różańca (w zależności od dnia tygodnia)

Pieśń: Idźmy tulmy się jak dziatki

Modlitwa na zakończenie:

Wszechmogący Boże, Stwórco wszystkich rzeczy, dziękując Tobie, za Arcydzieło Stwórcze, jakim jest Niepokalana, Matka Twojego Syna, przyjmij Najlepszy Ojcze, to moje zjednoczenie przez Sakrament Eucharystii, jako wynagrodzenie za niewdzięczność i brak uszanowania ludzi wobec Niepokalanego Serca, które Ciebie ukochało najmocniej ze wszystkich ludzkich serc, i dzięki tej miłości Twój Jednorodzony Syn mógł w pełni zamieszkać w Jej Sercu i począć się fizycznie za sprawą Ducha Świętego w Jej dziewiczym Ciele. Uznając, że Ona pierwsza stała się mieszkaniem Jezusa Chrystusa, jako żywa monstrancja i tabernakulum, pragnę, aby i we mnie zawsze mieszkał Jezus Chrystus. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Pieśń na uwielbienie Najświętszego Sakramentu i błogosławieństwo: Bądźże pozdrowiona