Powiadomienia

Multimedia

17 VI 1959 Ukazują się "Wytyczne Episkopatu dla kościelnej działalności trzeźwościowej"

Wytyczne te są jedynym tego typu dokumentem na świecie. Wcześniej kierunek działalności trzeźwościowej Kościoła określał list pasterski Episkopatu Polski z 1947 roku.  "Kościelna Akcja Trzeźwości" stanowiła ogólne ramy duszpasterstwa trzeźwości w Polsce i wskazywała kierunek intensyfikacji działań w tym zakresie.

1. (...) Episkopat Polski (...) ujmuje w niniejsze ogólne ramy kościelną akcję nad wykorzenieniem pijaństwa i ugruntowaniem cnoty trzeźwości w kraju.

2. Kościelna Akcja Trzeźwości przyjmuje jako kierowniczą zasadę hasło uznawane zawsze przez wszystkich wybitnych działaczy na tym polu: Przez dobrowolną, całkowitą abstynencję wielu do trzeźwości stanowej i zawodowej wszystkich. Duszpasterze - będąc daleko od przesady w motywowaniu konieczności abstynencji względami moralnymi i zdrowotnymi oraz zachowując pełny szacunek wobec tych, którzy w sposób umiarkowany i godny używają czasami napojów alkoholowych - niechaj zdecydowanie zachęcają wiernych do składania dobrowolnej ofiary całkowitej abstynencji na pewien okres lub na całe życie, w nadprzyrodzonym duchu wynagrodzenia za grzechy pijaństwa z miłości ku bliźnim, nieszczęśliwym ofiarom nałogu pijaństwa i dla skuteczniejszego zaprotestowania przeciw powszechnej tyranii towarzyskiemu przymusowi picia, a także dla osobistego urobienia wewnętrznego. Do abstynencji niech zachęcają przede wszystkim dzieci i młodzież.

Wytyczne nawiązują do zaangażowania ks. Franciszka Blachnickiego na rzecz abstynenckiej formacji kapłańskiej:

3. Obecna chwila domaga się szczególnie zdecydowanej postawy kapłanów wobec problemu alkoholizmu i przykładu ich osobistej abstynencji. Dlatego Episkopat wyraża gorące życzenie pod adresem wszystkich kapłanów, tak diecezjalnych jak i zakonnych, aby wzięli sobie głęboko do serca sprawę wykorzenienia pijaństwa i aby sami w pierwszym rzędzie stanęli w szeregach abstynenckich.

Co znamienne dla działalności trzeźwości ks. F. Blachnickiego, w Wytycznych Centrala Krucjaty Wstrzemięźliwości miała być intsytucją pomocniczą i wykonawczą przy Delegacie Episkopatu ds. Trzeźwości:

5. Episkopat z zadowoleniem notuje fakt powstania w ostatnim czasie w Polsce w ramach realizacji Ślubów Jasnogórskich maryjnego, dynamicznego i skutecznego ruchu abstynenckiego pod nazwą Krucjata Wstrzemięźliwości, mobilizującego pod sztandarem Niepokalanej jednostki ofiarne do walki o Polskę trzeźwą i czystą, i wyraża życzenie aby ruch ten rozszerzał się jak najbardziej, zdobywając przekonanych wyznawców swej idei.

6. Całość katolickiej akcji trzeźwościowej w Polsce koordynuje Delegat Episkopatu dla Spraw Trzeźwości, obok którego działają:

a) Kolegium złożone z kilku znawców alkohologii i działaczy trzeźwościowych dla opracowywania potrzebnych wskazań bieżących;

b) Centrala Krucjaty Wstrzemięźliwości - jako instytucja pomocnicza i wykonawcza przy Delegacie Episkopatu dla Spraw Trzeźwości.- Centrala Krucjaty Wstrzemięźliwości, obok swej zasadniczej funkcji propagowania i organizowania Krucjaty w terenie, przygotowuje i rozprowadza pomoce duszpasterskie do walki z pijaństwem, redaguje dodatek przeciwalkoholowy Gościa Niedzielnego - "Niepokalana zwycięża" i organizuje kursy i zjazdy przeciwalkoholowe kapłanów.

Delegatem Episkopatu dla Spraw Trzeźwości został sufragan diecezji płockiej, biskup Piotr Dudziec. 7 VIII 1959 ks. F. Blachnicki zostaje mianowany członkiem wspomnianego Kolegium,  w skład którego wchodził też o. Benignus Sosnowski, kapucyn, inicjator ośrodka trzeźwości w Zakroczymiu.

W Wytycznych szczegółowych dokumentu mowa jest o założeniu w każdej diecezji Kurialnych Referatów Trzeźwości, którym zaleca się korzystanie z materiałów Centrali Krucjaty a także proponuje - za zgodą miejscowego Ordynariusza - przekształcenie w diecezjalny Ośrodek Krucjaty Wstrzemięźliwości.

Dalej usilnie zachęca się proboszczów i katechetów by przyjmować od dzieci przyrzeczenia abstynenckie przy okazji I Komunii Świętej, co może również mieć "formę przyjęcia dzieci do Dziecięcej Krucjaty, istniejącej w ramach Krucjaty Wstrzemięźliwości".

Dokument przetrwał do dziś w zaktualizowanej w 1971 r. formie.

16 I 1970 Ks. F. Blachnicki powołany na członka nowopowstałej Komisji Episkopatu ds. Trzeźwości. Nowy przewodniczący Komisji bp J. Mazur uzasadnił, że powołuje go , by mógł owocnie "pracować dla chwały Bożej i dobra Narodu".