Przejmij Inicjatywę Wolności

Regulamin:

1. Organizatorem konkursu jest: Duszpasterstwo Akademickie "Na Miasteczku" i Diakonia Krucjaty Wyzwolenia Człowieka Archidiecezji Krakowskiej (Diakonia Wyzwolenia). Inicjatywę wspiera Moderator Krajowy Krucjaty Wyzwolenia Człowieka i Diakonia KWC.

2. Honorowy patronat nad konkursem objęli ksiądz kardynał Franciszek Macharski oraz ksiądz biskup Antoni Dydycz, Przewodniczący Zespołu Apostolstwa Trzeźwości przy Konferencji Episkopatu Polski.

3. Konkurs ma na celu pobudzić szerokie zainteresowanie Krucjatą Wyzwolenia Człowieka. Dzięki niemu kandydaci i członkowie KWC z nową gorliwością i świeżością będą mogli spojrzeć na dzieło, które zapoczątkował ksiądz Franciszek Blachnicki.

4. Konkurs jest otwarty – adresatami konkursu są nie tylko członkowie Krucjaty Wyzwolenia Człowieka i Ruchu Światło-Życie, ale także ci, którzy chcą poznać duchowość Krucjaty.

5. Prace konkursowe mają ukazać przedstawiony temat. Uczestnik konkursu może nadesłać pracę w jednej wybranej formie z niżej wymienionych:

  • plakatu – format min.A4 maks. A2, technika dowolna, zadaniem plakatu jest ukazanie: Krucjaty propagującej w sposób pozytywny postawę abstynencką,
  • nagranie audio – maks. 25 min prezentujące dzieło KWC, zapis elektroniczny bądź kaseta magnetofonowa
  • prezentację multimedialną – prezentująca dzieło KWC- maks. 15 min., zapis na CD lub przesłany na kwc(na)namiasteczku.org

Zgłoszone do konkursu prace powinny w możliwie pełny i poglądowy sposób przedstawiać Krucjatę promującą w sposób pozytywny postawę: "przez dobrowolną abstynencję wielu do trzeźwości wszystkich".

6. Konkurs trwa od 10 września (kiedy to rozpoczyna się 25 Krajowa Pielgrzymka KWC do Niepokalanowa) do 23 października (27 rocznica apelu Jana Pawła II).

7. Termin nadsyłania prac mija 16 października br.
Prace należy przesyłać lub dostarczyć na adres
Duszpasterstwo Akademickie "Na Miasteczku"
ul. Misjonarska 37
30-068 Kraków
8. Nadesłanej pracy nie należy podpisywać, lecz dołączyć w osobnej zamkniętej kopercie dane autora:

imię i nazwisko, wiek, adres, telefon, e-mail, parafia, zawód, szkoła, stopień przynależności do KWC (kandydat/członek; od kiedy), rodzaje zaangażowania chrześcijańskiego i społecznego oraz oświadczenie o akceptacji regulaminu konkursu.

9. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 11 listopada 2005 r. poprzez wybranie przez jury najlepszych prac. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.kwc.oaza.pl oraz w piśmie Eleuteria.

10. Nad przebiegiem konkursu będzie czuwało Jury w skład, którego wchodzą przedstawiciele organizatorów oraz Centralna Diakonia Wyzwolenia. Jury przewodniczy Moderator KWC ks. dr Piotr Kulbacki. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

11. Zwycięzcy konkursu otrzymają cenne nagrody rzeczowe oraz prenumeratę Eleuterii. Dodatkowo wyróżnione prace otrzymają nagrody książkowe, słodycze oraz inne nagrody rzeczowe. Doceniając trud włożony w prace organizatorzy zapewniają, iż wszyscy biorący udział w konkursie zostaną nagrodzeni.

12. Ocena prac zgłoszonych do konkursu będzie oparta na następujących kryteriach:
a. Wartość merytoryczna pracy.
b. Wartość edukacyjna pracy.
c. Oryginalność pomysłów, koncepcji i technik wykorzystanych w pracy.
d. Strona artystyczna pracy.
e. Techniczna jakość prezentacji, nagrania audio, plakatu.
f. Praktyczna możliwość zastosowania

13. Nagrody do zwycięzców zostaną przesłane pocztą. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za stan i terminowość doręczenia przez Pocztę Polską przesyłek wysłanych przez organizatora.

14. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego wykorzystania prac nadesłanych na konkurs. Materiały mogą być wykorzystane w mediach współpracujących z organizatorem konkursu.

15. Nadesłane prace pozostają w dyspozycji Organizatora do celów formacyjnych i ewangelizacyjnych i nie będą odsyłane.

16. Organizator konkursu będzie przetwarzał dane osobowe uczestników konkursu tylko w celu przeprowadzenia konkursu. Organizator zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu ochrony tychże danych osobowych.

17. Osoba wysyłające pracę konkursową oświadcza, że wydanie dzieła na zasadach określonych niniejszym regulaminem nie naruszy praw osób trzecich.

18. Organizator konkursu nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia (prace uszkodzone nie będą brały udziału w konkursie) lub zaginięcie prac przesyłanych pocztą.

19. Nadesłanie pracy na konkurs jest równoznaczne z przyjęciem wszystkich warunków regulaminu.

Regulamin do pobrania tutaj oraz w najnowszej Eleuterii. Można również pobrać plakat (większy format png, mniejszy format gif, format doc do druku A4). Kontaktując się z biurem Konkursu można zamówić przesyłkę plakatów A3 na papierze kredowym.

    Zapisz się do newslettera